17 August 2018
 Начало НОВИНИ Избор на одитор
   
Основно меню
Начало
НОВИНИ
За Нас
Продукти
Технология
"Аламинут"
Контакти
 
 
 
 
Важни новини


Избор на одитор

Х Л Я Б   И   Х Л Е Б Н И   И З Д Е Л И Я”  Е О О Д   -   Б У Р Г А С

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

 

№ РД-07- 36

Бургас, 22.06.2015 г.

 

 

 

                   На основание чл.38 във връзка с чл. 23, ал.1, т. 1 и ал. 2 от Закона за счетоводството, Решение на Общински съвет Бургас – Протокол № 52/26.05.2015г. и чл.101а – 101ж във вр. с чл.14, ал.4 от ЗОП и предвид задължението на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД да изготви и представи годишния си финансов отчет на базата на НСФОМСП

 

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

 

                   1. Да се откирие процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Хляб и хлебни изделия” ЕООД за 2015 и 2016 година съгласно НСФОМСП.

                   2. Процедурата за избор на одитор да се проведе чрез събиране на оферти по критерий “икономически най-изгодна оферта”

                   3. Срок  и място на изпълнение:

                       3.1. срок на изпълнение на услугата  –  съгласно условията на сключения с изпълнителя договор;

                       3.2  място – “Хляб и хлебни изделия” ЕООД с адрес на управление: гр. Бургас, Индустриална зона “Север”

                   4. Изисквания към кандидатите:

                       Кандидатите следва да представят следните документи като доказателство за възможността за изпълняване на поръчката:

                       4.1 Да бъдат със статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на ЗНФО;

                       4.2  Копия от документи като доказателство за минимален одиторски стаж от 5 (пет) години, заверени с “Вярно с оригинала”;

                       4.3 Списък на основните договори за изпълнени поръчки с предмет “Независим финансов одит”, изпълнени през последните три години, със сходен предмет на дейност на дружеството, представен в оригинал;

                       4.4 Копия на документи, заверени “Вярно с оригинала”, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника, а ако е специализирано одиторско предприятие – на регистрирания одитор, който ще отговаря за извършване на услугата;

                       4.5  Кратка биографична справка на регистрирания одитор, който ще извършва фактически услугата  - оригинал;

                       4.6  Работна програма за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2015 г. и 2016 г. представена в оригинал;

                       4.7  Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

                   5. Изисквания при извършване на услугата: изготвяне на одиторски доклади.

                   6. Утвърждавам показатели за оценяване и методика за оценка на офертите, определени с Решението на Общинския съвет – Приложение № 1 – неразделна част от настоящата заповед.

                   7. Утвърждавам документацията за участие в процедурата, която включва настоящата заповед; показатели за оценяване и методика за оценка на кандидатите; проект на договор; Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

                       7.1 Документацията за участие може да се закупи в Дружеството в срок до 03.07.2015 г. срещу заплащане на 30 /тридесет/ лв. без ДДС.

                   8. Начин на плащане – чрез директен банков превод по банкова сметка на изпълнителя.

                   9. Гаранция за изпълнение на договора – 1% от стойността на договора. Гаранцията се предоставя със сключване на договора с одитора, определен за изпълнител. Гаранцията се освобождава след  прекратяване действието на договора.

                 10. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни от датата на отваряне на офертите.

                 11. Оферти да се събират чрез публикуване на обява на сайта на Възложителя и на Община Бургас.

                 12. Офертите се представят в “Хляб и хлебни изделия” в срок до 16.00 часа на 06.07.2015 г. включително, в запечатан непрозрачен плик, в който в отделен запечатан непрозрачен плик се поставя ценовото предложение на кандидата. На плика кандидатът посочва адреса за кореспонденция, телефон, факс и по възможност – електронен адрес.

                 13. Разглеждането на постъпилите оферти се извърши в 20 - дневен срок след крайната дата за подаване на офертите в сградата на Община Бургас. Комисията, определена от Общинския съвет за разглеждане на офертите, съставя протокол за оценяване и класиране на офертите със списък на допуснатите до участие и на отстранените оферти.

                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                      УПРАВИТЕЛ:    /п/

                                                                                                                  /Д. Георгиев/ 

 

                                                                                                                                                                                                        

 
< Предишна   Следваща >