23 May 2018
 Начало НОВИНИ Търг
   
Основно меню
Начало
НОВИНИ
За Нас
Продукти
Технология
"Аламинут"
Контакти
 
 
 
 
Важни новини


Търг

“Х Л Я Б   И   Х Л Е Б Н И   И З Д Е Л И Я”   Е О О Д   -      Б У Р Г А С

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ РД – 07 – 36

Бургас, 20.04.2018 г.

 

 

                   Днес, 20.04.2018 г. на основание чл.13, т. 6 и чл. 18, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

 

Р  Е  Ш  И  Х :

 

                   1. Окривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца на следния недвижим имот, собственост на Дружеството:

        Обект: магазин “Изгрев-юг”, намиращ се в гр. Бургас, к/с “Зорница” до бл.43, със застроена площ от 100 /сто/ кв.м., състоящ се от търговска зала, складово помещение и сервизно помещение  при начална тръжна месечна наемна цена от 2000 /две хиляди/ лева без ДДС.

                   2. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена. За спечелил търга се обявява участника, предложил най-висока цена.

                   3. Участниците в търга следва да са търговци по смисъла на Търговския закон.

                   4. Определям следните документи, които задължително следва да се съдържат в офертата за участие в търга:

                        - Заявление за участие;

                        - Удостоверение за липса на задължения към Община Бургас;

                        - Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търг,в случай че търговецът не се представлява от неговия от неговия законен представител;

                        - Документ за внесен депозит за участие;

                        - Документ за закупена тръжна документация;

                        - Наддавателно предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан от кандидата с посочване на имената му, както и обекта за който кандидатства. Наддавателното предложение представялява посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена.

                   5. Офертата за участие в търга се подава в запечатан непрозрачен плик, в който в отделен запечатан непрозрачен плик се поставя наддавателното предложение.  На плика се посочват наименованието на търговеца, Единния идентификационен код /ЕИК/, адрес на управление, телефон за връзка, както и обекта, за който кандидатства.

                   5. Определям комисия за провеждане на търга в състав:

  Председател: Яна Тодорова – юрисконсулт в Дружеството;  

         Членове:  Виолета Лазова –  главен експерт  „ИСД” при Община Бургас;

                          Даниел Дойчинов - търговски директор в „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД;

                          Румяна Никова – гл. счетоводител в “Хляб и хлебни изделия”;

                          Юлиян Йорданов – мениджър „Закупуване“ в “Хляб и хлебни изделия”.

                   6. Определям депозит за участие в търга както следва:

                    - за  обект: магазин „Изгрев-юг“ – 6 000 лв./шест хиляди лева/               

                   7. Определям краен срок за внасяне на депозита – 10.05.2018 г. до 16 часа. Депозитът се внася по банков път по сметка: IBAN: BG 40 BPBI 79371046219301, BIC: BPBIBGSF при „Юробанк България”- клон Бургас, МОЛ: Красимир Колев или в брой в касата на Дружеството.

                   8. Утвърждавам тръжна документация, която включва: Решение за откриване на процедурата; Заявление за участие; Основания за недопускане до участие в търга; Наддавателно предложение; Проект на наемния договор;

                   9. Определям цена на тръжната документация  в размер на 50 /петдесет/ лева без ДДС, като същата се закупува в срок до 16.00 часа на 09.05.2018 г. от деловодството в административната сграда на Дружеството в Индустриална зона „Север“ на гр. Бургас.

                   10. Определям срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16.00 часа на 11.05.2018 г. Офертата следва да се подаде лично от законния представител на кандидата или от надлежно упълномощено лице.

                   11. . Оглед  на обектите може да се направи на 02.05.2018 г. и 07.05.2018 г. от 13:00 до 15:00 ч.

                   До оглед се допускат само лица, закупили тръжната документация.

                   12. Търгът да се проведе на 14.05.2018 г. от 15:00 часа в административната сграда на Дружеството в Индустриална зона „Север“ на гр. Бургас.

                        Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

                   13. В случай, че търга бъде обявен за непроведен, определям 29.05.2018 г. от 15:00 ч. за втора дата за провеждането му. Документите за повторния търг ще се приемат до 16:00 ч. на 28.05.2018 г.

                   Решението да се публикува в един местен ежедневник.  

 

 

 

 

                                                                           УПРАВИТЕЛ                                                                                              

 

                                                                                                   /К.Колев/

 

 
Следваща >