23 May 2018
 Начало НОВИНИ Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
   
Основно меню
Начало
НОВИНИ
За Нас
Продукти
Технология
"Аламинут"
Контакти
 
 
 
 
Важни новини


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

“Х Л Я Б   И   Х Л Е Б Н И   И З Д Е Л И Я”   Е О О Д   -      Б У Р Г А С

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ РД – 07 – 20

Бургас, 04.04.2018 г.

 

 

                   Днес, 04.04.2018 г. на основание чл.13, т. 6 и чл. 18, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

 

Р  Е  Ш  И  Х :

 

                   1. Окривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца на следните недвижими имоти, собственост на Дружеството:

        Обект 1: склад със застроена площ от 521 кв.м., находящ се в гр. Бургас, Индустриална зона „Север“, състоящ се от склад „Готова продукция“ и склад „Експедиция“ при начална тръжна месечна наемна цена от 2 345.00 лв. /две хиляди триста четиридесет и пет лева/  без ДДС.

        Помещението да се използва по предназначение

                    2. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена. За спечелил търга се обявява участника, предложил най-висока цена.

                   3. Участниците в търга следва да са търговци, по смисъла на Търговския закон.

                   4. Определям следните документи, които задължително следва да се съдържат в офертата за участие в търга:

                        - Заявление за участие;

                        - Удостоверение за липса на задължения към Община Бургас;

                        - Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търг,в случай че търговецът не се представлява от неговия от неговия законен представител;

                        - Документ за внесен депозит за участие;

                        - Документ за закупена тръжна документация. За всеки обект се закупува отделна тръжна документация;

                        - Наддавателно предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан от кандидата с посочване на имената му, както и обекта за който кандидатства. Наддавателното предложение представялява посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена.

                   5. Офертата за участие в търга се подава в запечатан непрозрачен плик, в който в отделен запечатан непрозрачен плик се поставя наддавателното предложение.  На плика се посочват наименованието на търговеца, Единния идентификационен код /ЕИК/, адрес на управление, телефон за връзка, както и обекта, за който кандидатства.

                   5. Определям комисия за провеждане на търга в състав:

  Председател: Яна Тодорова  – юрисконсулт в Дружеството;  

         Членове:  Виолета Лазова –  главен експерт  „ИСД” при Община Бургас;

                          Даниел Дойчинов - търговски директор в „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД;

                          Румяна Никова – гл. счетоводител в “Хляб и хлебни изделия”;

                          Юлиян Йорданов – директор „Закупуване“ в “Хляб и хлебни изделия”.

                   6. Определям депозит за участие в търга както следва:

                        - за  обект 1: склад – 7 035 лв./седем хиляди тридесет и  пет лева/

       7. Определям краен срок за внасяне на депозита – 19.04.2018 г. до 16 часа. Депозитът се внася в касата на Дружеството или по банков път по сметка на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД: IBAN: BG 40 BPBI 79371046219301, BIC: BPBIBGSF при „Юробанк България”- клон Бургас, МОЛ: Красимир Колев. Внасянето на депозита по безкасов начин се счита за извършено в момента на заверяването на банковата сметка на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД. В случай, че сумата не е постъпила по посочената банкова сметка до изтичане на обявения в решението за провеждане на търга краен срок за внасяне на депозита по безкасов начин, съответното лице няма право да участва в търга, като подаденото от него предложение не се допуска до търга.

                   8. Утвърждавам тръжна документация, която включва: Решение за откриване на процедурата; Заявление за участие; Основания за недопускане до участие в търга; Наддавателно предложение; Проект на наемния договор;

                   9. Определям цена на тръжната документация  в размер на 50 /петдесет/ лева без ДДС, невъзстановими след приключване на процедурата. Тръжна документация се  се закупува в срок до 16.00 часа на 18.04.2018 г. от деловодството в административната сграда на Дружеството в Индустриална зона „Север“ на гр. Бургас.

                   10. Определям срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16.00 часа на 19.04.2018 г. Офертата следва да се подаде лично от законния представител на кандидата или от надлежно упълномощено лице.

                   11. . Оглед  на обектa може да се направи на 13.04.2018 г. и 16.04.2018 г. от 13:00 до 15:00 ч.

                   До оглед се допускат само лица, закупили тръжната документация.

                   12. Търгът да се проведе на 20.04.2018 г. от 15:00 часа в административната сграда на Дружеството в Индустриална зона „Север“ на гр. Бургас. Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. Депозита за участие не се възстановява в случай, че кандидатът подал заявление не се яви на търга.

                   13. В случай, че търга бъде обявен за непроведен, определям 07.04.2018 г. от 15:00 ч. за втора дата за провеждането му. Документите за повторния търг ще се приемат до 16:00 ч. на 04.05.2018 г. Ново заявление се подава лично от кандидатите или техен упълномощен представител в административната сграда на Дружеството в Индустриална зона „Север“ гр.Бургас, в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. В новото заявление кандидатите имат право да заявят, че ще ползват подадените с първото заявление документи, като подадат само ново наддавателно предложение и заплатят наново депозит за участие в търга.

                   Решението да се публикува в един местен ежедневник.  

 

 

 

 

                                                                           УПРАВИТЕЛ:/п/                                                                                               

                                                                                                   /К.Колев/

 

                                                                              

 
< Предишна   Следваща >