17 August 2018
 Начало НОВИНИ Процедура за избор на одитор
   
Основно меню
Начало
НОВИНИ
За Нас
Продукти
Технология
"Аламинут"
Контакти
 
 
 
 
Важни новини


Процедура за избор на одитор

Х Л Я Б   И   Х Л Е Б Н И   И З Д Е Л И Я”  Е О О Д   -   Б У Р Г А С

 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

 

№ РД-07- 85

Бургас, 21.08.2017 г.

 

 

 

                   На основание Решение на Общински съвет Бургас – Протокол № 29/25.07.2017 г. и чл. 20, ал. 3 от ЗОП и предвид задължението на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД да изготви и представи годишния си финансов отчет на базата на НСФОМСП

 

 

 

З А П О В Я Д В А М :

 

 

 

                   1. Да се откирие процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Хляб и хлебни изделия” ЕООД за 2017 и 2018 година съгласно НСФОМСП.

                   2. Процедурата за избор на одитор да се проведе чрез събиране на оферти с обява по критерий “най – ниска цена”

                   3. Срок  и място на изпълнение:

                       3.1. срок на изпълнение на услугата  –  съгласно условията на сключения с изпълнителя договор;

                       3.2  място – “Хляб и хлебни изделия” ЕООД с адрес на управление: гр. Бургас, Индустриална зона “Север”

                   4. Изисквания към кандидатите:

            4.1 Кандидатите да са със статут на регистриран одитор по смисъла на чл.20 от  Закона за независимия финансов одит.

            4.2 Да притежават минимален одиторски стаж от 5 (пет) години;

            4.3 Да са изпълнили през последните три финансови години минимум два договора с предмет „Независим финансов одит”, на дружества, със сходен предмет на дейност на дружеството, за което се кандидатства;

             4.4 Да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП

           Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество – следва да представи доказателства по т.т. 4.1, 4.2, 4.3 за  регистрирания одитор, който пряко ще извършва услугата;

                       5. Кандидатите следва да представят следните документи като доказателство за възможността за изпълняване на поръчката:

                       5.1 Копия на документи, заверени “Вярно с оригинала”, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника, а ако е специализирано одиторско предприятие – на регистрирания одитор, който ще отговаря за извършване на услугата;

                       5.2  Копия от документи като доказателство за минимален одиторски стаж от 5 (пет) години, заверени с “Вярно с оригинала”;

                       5.3 Минимум две референции за изпълнени договори с предмет “Независим финансов одит”, изпълнени през последните три години, със сходен предмет на дейност на дружеството, представени в оригинал;

                       5.5  Кратка биографична справка на регистрирания одитор, който ще извършва фактически услугата  - оригинал;

                       5.6  Работна програма за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. и 2018 г. представена в оригинал;

                       5.7  Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП;

                   6. Изисквания при извършване на услугата: изготвяне на одиторски доклади.

                   7. Утвърждавам документацията за участие в процедурата, която включва настоящата заповед; проект на договор; Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

                   8. Документацията за участие може да се закупи в Дружеството в срок до 01.09.2017 г. срещу заплащане на 30 /тридесет/ лв. без ДДС.

                   9. Начин на плащане – чрез директен банков превод по банкова сметка на изпълнителя.

                  10. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни от датата на отваряне на офертите.

                 11. Оферти да се събират чрез публикуване на обява на сайта на Възложителя и на Община Бургас.

                 12. Офертите се представят в “Хляб и хлебни изделия” в срок до 16.00 часа на 04.09.2017 г. включително, в запечатан непрозрачен плик, в който в отделен запечатан непрозрачен плик се поставя ценовото предложение на кандидата. На плика кандидатът посочва адреса за кореспонденция, телефон, факс и по възможност – електронен адрес.

                 13. Разглеждането на постъпилите оферти се извърши в 30 - дневен срок след крайната дата за подаване на офертите в сградата на Община Бургас. Комисията, определена от Общинския съвет за разглеждане на офертите, съставя протокол за оценяване и класиране на офертите със списък на допуснатите до участие и на отстранените оферти.

                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                      УПРАВИТЕЛ:   

                                                                                                                  /Д. Дойчинов/ 

 

                                                                                                                                                                                                        

 
< Предишна   Следваща >