23 May 2018
 Начало НОВИНИ Разяснение към търг
   
Основно меню
Начало
НОВИНИ
За Нас
Продукти
Технология
"Аламинут"
Контакти
 
 
 
 
Важни новини


Разяснение към търг

 

Изх. № 69/16.01.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

       В отговор на запитване във връзка с процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на магазин „Марица“, Ви предоставяме следните разяснения:

 

 

ВЪПРОС № 1: Нужно ли е да се представи с офертата и удостоверение или справка-разпечатка от ТР за АПС на търговецът, който кандидатства?

ОТГОВОР № 1: Не е необходимо.

 

ВЪПРОС № 2: Нужно ли е да се представи и удостоверение по чл. 87 от ДОПК за липса на задължения?

 

ОТГОВОР № 2:  Необходимо е да се представи удостоверение за липса на задължения към Община Бургас по чл. 87 от ДОПК.

 

ВЪПРОС № 3: Кога и при какви условия търгът ще се счита за непроведен?

 

ОТГОВОР № 3: Когато на търга не се явят кандидати, той се обявява за непроведен.

 

ВЪПРОС № 4: При отваряне на наддавателните предложения, ако има двама кандидати, предложили еднаква цена, как се определя победител в търга?

 

ОТГОВОР № 4: При наличие на две или повече наддавателни предложения, с една и съща най-висока цена се провежда таен публичен търг между кандидатите, докато един от тях достигне по-висока цена. В този случай наддаването с поне една стъпка от достигнатата цена е задължително. Новите наддавателни предложения трябва да представляват посочване на достигнатата цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата да бъде увеличена.

 

ВЪПРОС № 5: При отваряне на предложенията и обявяване на предложената наемна цена от участниците, възможно ли е да се наддава явно от присъстващите кандидати?

 

ОТГОВОР №   5: Не.

 

ВЪПРОС № 6: Ако обявеният търговец за спечелил търга се откаже, обявява ли се следващият класиран на второ място за спечелил?

 

ОТГОВОР № 6:Да.

 

ВЪПРОС № 7:  При отказ на кандидат от сключване на договор за наем, ако е спечелил търга, връща ли се депозита му за участие?

 

ОТГОВОР № 7: Не.

 

ВЪПРОС № 8: При какви условия се връща депозита на участниците, които не са спечелили и в какъв срок?

 

ОТГОВОР № 8:Депозитите за участие в публичен търг с тайно наддаване не се възстановяват в следните случаи:

1.     Когато кандидатът подал заявление за участие не се яви на търга;

2.     Когато наддавателното предложение на допуснат участник не отговаря на изискванията.

3.     Когато кандидатите, чиито наддавателни предложения са с една и съща най-висока цена, откажат да наддават. В този случай процедурата по търга се прекратява.

4.     В случай, че спечелилия търга не внесе първата месечна наемна цена в определения срок.

5.     Когато участникът, който е определен за спечелил търга, откаже да подпише договор.

Внесените депозити на недопуснатите до участие в търга заявители и неспечелилите участници се възстановяват в 7-дневен срок от датата, на коятоотдел „ФСО“ получи протокола за проведения публичен търг.

 

 

 

 

                                                                  УПРАВИТЕЛ: /п/

 

                     /К.Стефанов/

 

 
< Предишна   Следваща >