17 August 2018
 Начало НОВИНИ Публичен търг
   
Основно меню
Начало
НОВИНИ
За Нас
Продукти
Технология
"Аламинут"
Контакти
 
 
 
 
Важни новини


Публичен търг

“Х Л Я Б   И   Х Л Е Б Н И   И З Д Е Л И Я”   Е О О Д   -      Б У Р Г А С

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ РД – 07 – 9

Бургас, 04.01.2017 г.

                   Днес, 04.01.2017 г. на основание чл.13, т. 6 и чл. 18, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

Р  Е  Ш  И  Х :

                   1. Окривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца на част от следния недвижим имот, собственост на Дружеството: избено помещение със застроена площ от 870 кв.м., намиращо се в гр. Бургас, Индустриална зона „Север“, при начална тръжна месечна наемна цена от 1 050 /хиляди и петдесет/ лева без ДДС.         

                   2. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена.

                   3. Участниците в търга следва да са търговци по смисъла на Търговския закон.

                     4. Определям следните документи, които задължително следва да се съдържат в офертата за участие в търга: Заявление за участие; Удостоверение за липса на задължения към Община Бургас;                       Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, ако търговецът не се представлява от неговия законен представител;Документ за внесен депозит за участие;Документ за закупена тръжна документация; Наддавателно предложение - в отделен запечатан непрозрачен плик, подписан  и надписан от кандидата с посочване на имената му, както и обекта за който кандидатства; Наддавателното предложение представлява посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата  да бъде увеличена.

       5. Офертата за участие в търга се подава в запечатан непрозрачен плик, в който в отделен запечатан непрозрачен плик се поставя наддавателното предложение.  На плика се посочват наименованието на търговеца, Единния идентификационен код /ЕИК/, адрес на управление, телефон за връзка, както и обекта, за който кандидатства.

                    6. Определям депозит за участие в търга както следва:за избено помещение – 3 150 /три хиляди сто и петдесет/ лева

                    7. Определям краен срок за внасяне на депозита – 02.02.2017 г. до 16 часа. Депозитът се внася по банков път по сметка: IBAN: BG 40 BPBI 79371046219301, BIC: BPBIBGSF при „Юробанк България”- клон Бургас, МОЛ: Калчо Стефанов

                    8. Утвърждавам тръжна документация, която включва: Решение за откриване на процедурата; Заявление за участие; Основания за недопускане до участие в търга; Наддавателно предложение; Проект на наемния договор; Копие на обявата

                    9. Определям цена на тръжната документация  в размер на 50 /петдесет/ лева без ДДС, като същата се закупува в срок до 16.00 часа на 01.02.2017 г. от деловодството в административната сграда на Дружеството в Северна промишлена зона на гр. Бургас.

                    10. Определям срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16.00 часа на 03.02.2017 г. Офертата следва да се подаде лично от законния представител на кандидата или от надлежно упълномощено лице.

                   11. Оглед  на обектa може да се направи на 20.01.2017 г. и 27.01.2017 г. от 10:00 до 12:00 ч.

                     12. Търгът да се проведе на 09.02.2017 г. от 15:00 часа в административната сграда на Дружеството в Северна промишлена зона на гр. Бургас. Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

                       13. В случай, че търга бъда обявен за непроведен, определям 24.02.2017 г. от 15:00 ч. за втора дата за провеждането му. Документите за повторния търг ще се приемат до 16:00 ч. на 23.02.2017 г.

                   Решението да се публикува в един местен ежедневник.  

 

                                                                           УПРАВИТЕЛ                                                                                              

                                                                                                   /К.Стефанов/ 

 
< Предишна   Следваща >