17 August 2018
 Начало НОВИНИ Търг за отдаване под наем
   
Основно меню
Начало
НОВИНИ
За Нас
Продукти
Технология
"Аламинут"
Контакти
 
 
 
 
Важни новини


Търг за отдаване под наем

“Х Л Я Б   И   Х Л Е Б Н И   И З Д Е Л И Я”   Е О О Д   -      Б У Р Г А С

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ РД – 07 – 76

Бургас, 21.12.2016 г.

 

 

                   Днес, 21.12.2016 г. на основание чл.13, т. 6 и чл. 18, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

 

Р  Е  Ш  И  Х :

 

                   1. Окривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца на следния недвижим имот, собственост на Дружеството:магазин „Марица”със застроена площ от 78.92 кв.м., състоящ се от търговска зала, складово помещение и сервизно помещение, намиращ се в гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” 45А,при начална тръжна месечна наемна цена от 948 /деветстотин четиридесет и осем/ лева без ДДС.

2. Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена.

                   3. Участниците в търга следва да са търговци по смисъла на Търговския закон.

                   4. Определям следните документи, които задължително следва да се съдържат в офертата за участие в търга:

                          -  Заявление за участие;

                          -  Удостоверение за липса на задължения към Община Бургас;

                          - Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, ако търговецът не се представлява от неговия законен представител;

                           - Документ за внесен депозит за участие;

                           - Документ за закупена тръжна документация.

                           - Наддавателно предложение - в отделен запечатан непрозрачен плик, подписан  и надписан от кандидата с посочване на имената му, както и обекта за който кандидатства; Наддавателното предложение представлява посочване на началната тръжна цена и броя на стъпките, с които кандидатът предлага същата  да бъде увеличена.

                   5. Офертата за участие в търга се подава в запечатан непрозрачен плик, в който в отделен запечатан непрозрачен плик се поставя наддавателното предложение.  На плика се посочват наименованието на търговеца, Единния идентификационен код /ЕИК/, адрес на управление, телефон за връзка, както и обекта, за който кандидатства.

                   5. Определям комисия за провеждане на търга в състав:

  Председател: Яна Тодорова  – юрисконсулт в Дружеството;  

         Членове:  Виолета Лазова –  главен експерт  „ИСД” при Община Бургас;

                          Даниел Дойчинов - търговски директор в „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД;

                          Румяна Никова – гл. счетоводител в “Хляб и хлебни изделия”;

                          Юлиян Йорданов – ръководител ОЕТ в “Хляб и хлебни изделия”.

                   6. Определям депозит за участие в търга както следва:

                        - за  магазин “Марица” – 3 413 /три хиляди четиристотин и тринадесет/ лева

                   7. Определям краен срок за внасяне на депозита – 26.01.2017 г. до 16 часа. Депозитът се внася по банков път по сметка: IBAN: BG 40 BPBI 79371046219301, BIC: BPBIBGSF при „Юробанк България”- клон Бургас, МОЛ: Калчо Стефанов или в брой в касата на Дружеството.

                   8. Утвърждавам тръжна документация, която включва: Решение за откриване на процедурата; Заявление за участие; Основания за недопускане до участие в търга; Наддавателно предложение; Проект на наемния договор; Копие на обявата

                   9. Определям цена на тръжната документация  в размер на 50 /петдесет/ лева без ДДС, като същата се закупува в срок до 16.00 часа на 25.01.2017 г. от деловодството в административната сграда на Дружеството в Северна промишлена зона на гр. Бургас.

                   10. Определям срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16.00 часа на 27.01.2017 г. Офертата следва да се подаде лично от законния представител на кандидата или от надлежно упълномощено лице.

                   11. . Оглед  на обектите може да се направи на 13.01.2017 г. и 20.01.2017 г. от 10:00 до 12:00 ч.

                   До оглед се допускат само лица, закупили тръжната документация.

                   12. Търгът да се проведе на 30.01.2017 г. от 15:00 часа в административната сграда на Дружеството в Северна промишлена зона на гр. Бургас.

                        Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

                   13. В случай, че търга бъда обявен за непроведен, определям 16.02.2017 г. от 15:00 ч. за втора дата за провеждането му. Документите за повторния търг ще се приемат до 16:00 ч. на 15.02.2017 г.

                   Решението да се публикува в един местен ежедневник.  

 

 

 

 

                                                                           УПРАВИТЕЛ                                                                                              

 

                                                                                                   /К.Стефанов/ 

 

 
< Предишна   Следваща >